Algemene informatie Arbo Coaching B.V.

Met betrekking tot haar dienstverlening, verklaart Arbo Coaching dat de volgende afspraken van toepassing zijn:

1. Arbo Coaching leeft de wet bescherming persoonsgegevens strik na. Met het document Privacyreglement wordt u hierover geïnformeerd.

2. Arbo Coaching heeft een klachtenreglement. Met het document Klachtenreglement wordt u hierover geïnformeerd.

3. Alle afspraken omtrent de samenwerking met de cliënt en de Arbo Coach staan opgenomen in het re-integratie trajectplan, waaronder: ziekmelding, afmelding, werkafspraken en alle overige van toepassing zijnde afspraken, interventies en begeleidingsmethode, alsmede afspraken met betrekking tot scholing.

4. Een plan van aanpak is uitsluitend geldig en wordt pas tot uitvoering gebracht, wanneer zowel de Arbo Coach, de cliënt, de werkgever of UWV het plan heeft ondertekend.

5. Veranderingen in het traject worden aan de opdrachtgever of UWV bekend gemaakt middels tussentijdse evaluaties.

6. Agenda afspraken en kleine wijzigingen in het trajectplan worden door de Arbo Coach en de cliënt mondeling overeengekomen.

7. Arbo Coaching werkt uitsluitend op basis van persoonlijke begeleiding, waarbij de cliënt gedurende het hele traject altijd door dezelfde Arbo Coach begeleid wordt. Hierop uitgezonderd zijn groeptrainingen en ingekochte interventies of onderzoeken.

8. Arbo Coaching werkt uitsluitend op basis van maatwerk. In het speciaal voor de cliënt samengestelde plan van aanpak worden de begeleiding en interventies opgenomen. Dit plan van aanpak wordt in overleg met de cliënt opgesteld.

9. Indien de samenwerking met de Arbo Coach niet goed verloopt, mag de cliënt bij het hoofdkantoor begeleiding bij een andere coach aanvragen.

10. Indien in de situatie van punt 9 geen passende vervanging beschikbaar is, kan in overleg met de cliënt, de werkgever of UWV de re-integratie begeleiding overgedragen worden aan een ander re-integratie bureau.

11. Arbo Coaching heeft verantwoording- en informatieplicht ten aanzien van feiten en omstandigheden die kunnen leiden tot sanctionering. Fraude, het bij herhaling niet nakomen van afspraken of tegenwerken van het re-integratieproces worden bij de opdrachtgever en UWV schriftelijk gemeld.

12. Cliënten met psychische klachten of aandoeningen ondertekenen standaard bij de intake een toestemmingsverklaring voor het uitwisselen van informatie met hulpverleners en artsen.

13. Arbo Coaching heeft als rechtsvorm B.V. en is 100% dochter van Omnivé Holding geregistreerd bij de K.v.K. onder nummer 52494934.

Opgemaakt te Huizen 12 september 2008
G.R.M. Baas-Kerkhof,
algemeen directeur Arbo Coaching B.V.